Stiri

Discriminare etnic

Sesizare înaintată de Forumul Civic al Românilor din Harghita şi Covasna către CNCD  privind un nou caz de discriminare a românilor din Sf.Gheorghe de către autorităţile locale.

FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN HARGHITA ŞI COVASNA

Sf. Gheorghe, str. Grof Miko Imre, nr. 2, judeţul Covasna

Tel./fax: 0267-313534

Nr. 1/24.01.2007

            Către

                    CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINÃRII

–    BUCUREŞTI    –

Stimaţi membri ai Consiliului,

        Forumul Civic al Românilor din Harghita şi Covasna, cu sediul în mun. Sf.Gheorghe, str. Grof Miko Imre, nr. 2, jud. Covasna, în îndeplinirea obiectivelor sale statutare,

        În conformitate cu prevederile art.22 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, modificată şi completată şi ale art. 2 alin. (1) lit.e) –h) şi k) din Hotărârea Guvernului nr. 1149/2001, privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, modificată şi completată,

        Vă înaintează prezenta

                        SESIZARE

        privind faptele de discriminare vădită, comise în formă continuată, de către primarul municipiului Sf.Gheorghe, Albert Almos şi de alte persoane din conducerea Primăriei municipiului Sf.Gheorghe, constând în editarea şi publicarea din fonduri publice,  exclusiv în limba maghiară, în numele şi sub egida Consiliului Local al municipiului Sf.Gheorghe şi ale Primăriei municipiului Sf.Gheorghe, a unei reviste de informare publică cu apariţie lunară, intitulată „SEPSISZENTGYORGY”, cuprinzând, în principal, hotărâri ale Consiliului Local şi aspecte de interes public ale activităţii autorităţilor publice locale municipale, fără traducerea conţinutului şi în limba română, respectiv fără să fie editată o publicaţie similară şi în limba română – limba oficială în România – pentru a putea fi citită şi de cetăţenii români din municipiul Sf,Gheorghe care nu cunosc limba maghiară.

        Astfel, aceştia din urmă sunt privaţi de dreptul de acces la informaţiile de interes public, respectiv de posibilitatea de a lua cunoştinţă de activitatea şi hotărârile adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, care îi privesc şi cărora trebuie să li se conformeze în calitate de locuitori ai municipiului.

        Dincolo de aspectele de ordin moral şi politic, acest  fapt prin care sunt ignoraţi şi desconsideraţi cu bună-ştiinţă cetăţenii români de naţionalitate română din municipiul Sf.Gheorghe, reprezintă în mod evident, o discriminare flagrantă şi inadmisibilă comisă în mod premeditat, în dispreţul făţiş al Constituţiei şi legilor în vigoare în România, precum şi al normelor europene, de către persoanele din conducerea autorităţilor administraţiei publice locale, prin încălcarea drepturilor noastre cetăţeneşti fundamentale, având în vedere:

        1. Constituţia României:

•    Art. 1 alin.(5): În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie;

•    Art.13   :  În România, limba oficială este limba română. ;

•   Art.15 alin.(1): Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.

•    Art. 16, alin. (1) – „Cetăţenii sunt egali în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări”;

•   Art.31, alin.(1), (2) şi (4):  (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

   (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

   (4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

•    Art. 54: (1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.

     (2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.
       
        2. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale :

•    Art. 50. – (1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.

     (2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

•    Art. 51. – În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, iar cele cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba maternă.

•    Art. 65. – (1) Primarul depune în faţa consiliului local jurământul prevăzut la art. 34 alin. (1).

•  Art. 34. – (1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română: «Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului, municipiului, judeţului)… . Aşa să-mi ajute Dumnezeu!»

•    Art. 66. – (1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

   (2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public :

•    Art. 1. – Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

4. Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare :

•    Art. 1. – (1) În România, stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate lege.

    (2) Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi:

         c) drepturile politice, şi anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viaţa publică şi de a avea acces la funcţii şi demnităţi publice;

           d) drepturile civile, în special:

            f) dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice.
    (4) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să respecte principiile enunţate la alin. (2)

•    Art. 2. – (1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
    (11) Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înţelesul prezentei ordonanţe.
    (3) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii penale.

•    Art. 10. – Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenenţei acestora ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză prin:
    a) refuzarea acordării serviciilor publice administrative şi juridice;
    h) refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilităţi.

•    Art. 19. – Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia.

Faptele de discriminare sesizate prin prezenta se înscriu în seria de acţiuni menite a impune ca fapt împlinit a autonomiei teritoriale pe criterii etnice a aşa-zisului « Ţinut Secuiesc », prin care se urmăreşte oficializarea de facto a limbii maghiare, în detrimentul limbii române,  iar cetăţenii români de altă naţionalitate decât cea maghiară sunt marginalizaţi şi discriminaţi făţiş.

Relevant este faptul că deşi în caseta de pe ultima pagină a revistei, denumirea autorităţilor administraţiei publice locale care au editat-o este trecută în forma legală ( Kiadja a sepsiszentgyorgy Hely Tanacs es a Polgarmesteri Hivatal – în traducere însemnând: „Editată de Consiliul Local şi Primăria Sf.Gheorghe”), pe prima pagină, sub titlul revistei („SEPSISZENTGYORGY”), se menţionează: „Sepsiszentgyorgy Onkormanyzatanak havonta megjeleno kiadvanya” – în traducere însemnând Publicaţie cu apariţie lunară a Autoguvernării Sfântu Gheorghe.

De asemenea, din conţinutul acestei reviste, editată din fonduri publice, reiese că se face propagandă politică UDMR, articolele şi fotografiile de acest gen inserate, vizând exclusiv doar această formaţiune politică, cu discriminarea celorlalte formaţiuni politice existente.

Faţă de cele de mai sus, solicităm cercetarea cazului, identificarea şi sancţionarea tuturor persoanelor vinovate de comiterea acestor fapte de discriminare gravă a întregii comunităţi româneşti din municipiul Sf.Gheorghe, luarea măsurilor ce se impun pentru intrarea în legalitate şi prevenirea perpetuării acestor practici discriminatorii în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din municipiul Sf.Gheorghe, conform competenţelor ce vi le conferă legea în acest sens, respectiv art. 19/4 şi urm. din O.G. nr. 137/2000, modificată şi completată şi HG nr. 1149/2001, modificată şi completată.

Despre modul de soluţionare a acestei sesizări, vă solicităm a ne înştiinţa conform art. 19/5 alin.(8) din O.G. nr. 137/2000, modificată şi completată.

Anexăm prezentei numerele din lunile septembrie şi octombrie 2006 ale publicaţiei „SEPSISZENTGYORGY”.

Sf.Gheorghe,

24 ianuarie 2007

                                                                             

Cu stimă,                                                            

PREŞEDINTE,                                                                  

Av. Ioan SOLOMON

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top