Carte

Michel Benard – simfonie si “alfabet al tacerii”/symphonie et “alphabet du silence”

(text în română şi franceză) Michel Bénard – Fragilitatea semnelor şi Alfabetul tăcerii / Fragilité des signes et Alphabet du silence 


Michel Bénard – simfonie şi „alfabet al tăcerii“

 

În liricul spaţiu valahofon, Michel Bénard este prezent cu două substanţiale antologii lirice, Fragilité des signes / Fragilitatea semnelor (Timişoara, Editura Augusta, 2001; pagini A-5: 336) şi Alphabet du silence / Alfabetul tăcerii (prefaţă de Adrian Dinu Rachieru; traducerea ambelor volume: Manolita Dragomir-Filimonescu – Timişoara, Editurile ArtPress & Augusta, 2007; pagini A-5: 258).

În prefaţa Michel Bénard şi „dublul angajament“, prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru subliniază: «Cine a citit ori doar a răsfoit Fragilitatea semnelor (Fragilité de Signes), antologie bilingvă ivită la Ed. Augusta (2001), […] şi-a dat seama că avem de-a face cu un foarte important poet. Dar Michel Bénard […] este, deopotrivă, poet şi pictor. Acest „dublu angajament“ (poetic şi pictural) se exprimă exemplar şi în Alfabetul tăcerii, o carte frumoasă, solidă axiologic, ilustrată chiar de pictorul francez. […] Gata să sculpteze „un talisman de lumină“ pentru râvnita şi promisa Carte lapidară (Livre lapidaire), asigurându-ne că „nu există cuvinte nepoetice“, Michel Bénard, un animator febril, se cheltuieşte fără economie în slujba poeziei şi a picturii, regăsindu-se în marea călătorie interioară. El crede în „aripile de bronz ale poeziei“, în lumina ei purificatoare revărsată peste lume. Paleta poetului, vânând acel „albastru de eternitate“ ori „rădăcinile de cristal“, durează un trainic templu liric. Iar volumul de faţă devine o carte definitorie pentru acest sisific travaliu.» (pp. 12 – 17).

Într-adevăr, „întregul“ poeziei lui Michel Bénard (relevat de Fragilitatea semnelor şi Alfabetul tăcerii, antologiile esenţiale ale poetului francez publicate în Romania) pune în relief rafinamentul substanţei lirice; curcubeul său se iveşte între pădurea de simboluri paradisiac-expresioniste şi limitele tragice ale ens-ului din perimetrul paradoxismului bine temperat.

Şi lectura acestui „întreg liric“ se aliază, fireşte, peste ani, „etalonului“ de receptare / admiraţie a stilului-Bénard de poezie: un teritoriu / spaţiu liric în care Michel Bénard intră „ca într-o religie“; poezia sa e susţinută de „luxurianţa imaginaţiei“, de autenticitate etc.; poezia „unui mistic“, «poezia unui pictor, a unei culori albastre, care-mi pare că se apropie de acel albastru mistic, albastrul lumii de dincolo“ (André Henry); o poezie a catharsis-ului, pentru că «sensul frumuseţii este întotdeauna prezent» (Jean Aubert); poemele sale sunt „fructe ale căutării mistice“; „născut în ţinutul catedralelor, acela al oraşului Reims“,  Michel Bénard „a citit în marile cărţi de piatră în care, psalmodiind vântul, încredinţa numărul de aur al simfoniilor sale cosmice“ (Jean Marie Guillaume); poezia lui Michel Bénard este „o muzică a luminii… precum o muzică a sufletului“ – „aici, cuvintele şi gândurile se iubesc muzical în lumină sau luminos în muzică…; poetul ne vorbeşte uimitor despre Femeie, despre Iubire, despre Natură, despre Moarte sau despre Dumnezeu“ (Maurice Courant); Michel Bénard este „un magician al formei şi al verbului“ (Jean Yves le Guen); „poemele lui Michel Bénard ne conduc din taină în taină până la misterul fiinţei“, „femeia este trăită la scară cosmică în ţărmurile sale, în fluviile sale, în insulele şi în tăcerile ei interstelare“ (Gabrielle Clerc); evident, „femeia, confundată cu un ideal de frumuseţe, el o vede ca pe o multiplă muzică“ (Roland le Cordier) etc.

Dar dincolo de toate aceste afirmaţii, se profilează nestrămutata credinţă a lui Michel Bénard în Cuvânt / Logos, în salvatorii noştri fotoni din priveliştea Lumii / Fiinţei, fotoni zămislitori de carte ca treaptă a piramidei spiritului universal, fotoni zămislitori de cărţi ca fundament al cunoaşterii: Cartea prinsă-n piroane pe cruce, / Cartea-templu, / Cartea-pietroi, / Unde omul se-nminunează / Prin cerneala memoriei. / Peisaj-fântână, / Pământ de sub răgălie, / Cremene a scrierii, / În pereţi cu var de-albăstrele, / Evidenţiind albul din mausolee. / Carte-ofrandă, / Carte-nisip, / Carte-spuma-laptelui, / Unde omul se trezeşte / În faţa gratiilor trase la o parte / Ca la porţile deşertului. / Cartea-ideogramă, / Cartea-simbol, / Cartea sfântă.

Michel Bénard – symphonie et „alphabet du silence“

 

Dans l'espace lirique valaquophone, Michel Bénard est présent avec deux substantielles anthologies liriques Fragilité des signes / Fragilitatea semnelor (Timişoara, Editions Augusta, 2001; pages A-5: 336) et Alphabet du silence / Alfabetul tăcerii (préface par Adrian Dinu Rachieru; traductions: Manolita Dragomir-Filimonescu – Timişoara, Editions ArtPress & Augusta, 2007; pages A-5: 258).

Dans la préface Michel Bénard et le „double engagement“, prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru souligne: «Celui qui a lu ou simplement feuilleté Fragilité de Signes, anthologie bilingue parue aux Editions Augusta (2001), […] s'est vite rendu compte qu'on se trouvait en présence d'une poète très importante. Mais Michel Bénard est en même temps poète et peintre. Ce „double engagement“ (poétique et pictural) s'exprime d'une manière exemplaire aussi dans l'Alphabet du silence, un beau livre, solide du point de vue axiologique, illustré par le poète lui-même. […] Prêt à sculpter „un talisman de lumière“ pour le convoité et promis Livre lapidaire, en s'assurant qu'il „n'existent pas des mots non poétiques“, Michel Bénard, un animateur fervent se dépense sans économie au nom de la poésie et de la peinture, se retrouvant dans le grand voyage intérieur. Il croit dans „les ailes de bronze de la poésie“, dans sa lumière purificatrice écoulée sur le monde. La palette du poète, en chassant ce „bleu d'éternité“ ou „les racines en cristal“ érige un temple lyrique fort viable. Et le présent recueil devient un livre définitionnel pour cet immense ouvrage.» (pp. 5 – 11).

Véritablement, „l'entier“ de la poésie de Michel Bénard (relevé par Fragilité des signes / Fragilitatea semnelor et par Alphabet du silence / Alfabetul tăcerii, les anthologies essentielles du poète français publiées dans la Roumanie) met en relief le raffinement de la substance lirique; son 'arc-en-ciel se montre entre la forêt des symboles paradisiaques-expressionnistes et les limites tragiques de l'ens dans le périmètre du paradoxisme bien-tempéré.

Et la lecture de cet „entier“ lyrique s'allie, naturellement, au cours des anées, avec „l'étalon“ de la réception et d'admiration du style-Bénard de la poésie: un territoire / espace lyrique où Michel Bénard entre «comme en religion» (Gaston Bourgeois); sa poésie est soutenue par „la luxuriance de l'imagination“, par l'authenticité etc.; c'est la poésie „d'un mystique“, «la poésie d'un peintre, d'une couleur bleue, qui me semble se rapprocher de ce bleu mystique, ce bleu d'au-delà» (André Henry); une poésie de la catharsie (catharsis) parce que «le sens de la beauté est toujours présent et c'est un plaisir de lire ces poèmes» (Jean Aubert); oui, ces poèmes sont «les fruits de sa quête mystique; né au pays des cathédrales, celle de Reims», Michel Bénard «a lu dans les grands livres de pierre où psalmodiant le vent confiait le nombre d'or de ses symphonies cosmiques» (Jean Marie Guillaume); la poésie de Michel Bénard est «une musique de la lumière…, aussi qu'une musique d'âme» – «les mots ici et les pensées elle mêmes, s'aiment musicalement dans la lumière ou lumineusement dans la musique…; le Poète nous parle, magnifiquement de la Femme, de l'Amour, de la Nature, de la Mort où de Dieu…» (Maurice Courant); Michel Bénard est «magicien de la forme et du verbe» (Jean Yves le Guen); «…les poèmes de Michel Bénard nous conduisent d'arcane en arcane jusqu'au mystère de l'Être», «la femme est-elle vécue à l'échelle cosmique avec ses rivages, ses fleuves, ses îles et ses silences interstellaires» (Gabrielle Clerc); évidemment, «la femme, confondue à un idéal de beauté, il la voit multiple musique» (Roland le Cordier) etc.

Mais, au-delà de cettes assertions, l'inébranlable croyance en Logos / Mot de Michel Bénard se profile, la croyance dans nos photons salvateurs au vue et au su de tot le Monde / Être, des photons créateurs du livre comme un marchepied de la pyramide de l'esprit universel, des photons créateurs des livres comme fondement de la connaissance: Le livre crucifié, / Le livre temple, / Le livre pierre, / Celui où l'homme s'éblouit / Dans l'encre de la mémoire. / Peisage source, / Terre racine, / Pierre d'écriture, / Où les murs de chaux bleue / Soulignent le blanc des mausolées. / Le livre offrande, / Le livre sable, / Le livre écume, / Celui où l'homme s'éveille / Face aux grilles ouvertes / Sur les portes du désert. / Le livre signe, / Le livre symbôle, / Le livre divin.

Ion PACHIA TATOMIRESCU

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top